Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/DHKTDN/8599
Title: Bước đầu so sánh Shaman giáo của các dân tộc nói tiếng Tungus ở Trung quốc và đạo Mẫu Việt Nam
Authors: Wu, Yunxia
Keywords: Shaman giáo
Trung Quốc
Đạo Mẫu
Việt Nam
Issue Date: 2008
Publisher: Tạp chí nghiên cứu tôn giáo số 08
Abstract: 1. Về hệ thống thần linh: đều chủ yếu là nữ thần, nhưng đạo Mẫu Việt Nam có hệ thống thần linh hoàn chỉnh hơn; 2. Về nghi thức tế lễ: đàn tế lưu động và thần điện cố định; 3. Về địa vị xã hội: địa vị của Shaman phương Bắc Trung Quốc tương đối cao, địa vị của ông (bà) đồng Việt Nam là bình dân
URI: http://117.3.71.125:8080/dspace/handle/DHKTDN/8599
Appears in Collections:Bài trích chuyên ngànhItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.