Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/DHKTDN/8600
Title: bàn về việc đào tạo tiến sĩ Kiến trúc ở Việt Nam.
Authors: GS. TSKH. Ngô, Thế Thi
Keywords: Đào tạo tiến sĩ
Kiến trúc
Việt Nam
Issue Date: 2007
Publisher: Kiến trúc Việt Nam
Abstract: Trong bài này, tác giả đề cập đến một vài nội dung theo hướng thứ hai, với hy vọng bước đầu trao đổi thằng vào những vấn đề mà dư luận xã hội đang quan tâm: về chất lượng luận án, về phương pháp nghiên cứu, về nội dung nghiên cứu và về cách đánh giá luận án.
URI: http://117.3.71.125:8080/dspace/handle/DHKTDN/8600
Appears in Collections:Bài trích chuyên ngành

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_2007_CVt56S12007093.pdf274.46 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.