Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/DHKTDN/8602
Title: Pierre Bourdieu và xã hội học tôn giáo
Authors: Nguyễn, Xuân Nghĩa
Keywords: Pierre Bourdieu
Xã hội học tôn giáo
Issue Date: 2008
Publisher: Tạp chí nghiên cứu tôn giáo số 08
Abstract: 1. Các yếu tố ảnh hưởng xã hội học tôn giáo của Pierre Bourdieu; 2. Trường lực tôn giáo: sự hình thành, cơ cấu và giải cơ cấu; 3. Cái nhìn của Pierre Bourdieu về nghiên cứu tôn giáo và xã hội học tôn giáo; 4. Một vài nhận xét
URI: http://117.3.71.125:8080/dspace/handle/DHKTDN/8602
Appears in Collections:Bài trích chuyên ngành

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pierre Bourdieu và xã hội học tôn giáo.pdf500.67 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.