Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/DHKTDN/8603
Title: Vai trò của quản lý nhà nước trong việc định hướng TPP đối với doanh nghiệp Việt Nam
Authors: TS. Phạm, Đức Chính
Keywords: Việt Nam
Tái cơ cấu
Hội nhập
Định hướng TPP
Chiến lượt thương mại
Issue Date: 8/2016
Publisher: Học viện hành chính quốc gia
Abstract: Nội dung: Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương là một hiệp định về thỏa thuận thương mại tự do giữa 12 quốc gia, nhằm mục đích hội nhập nền kinh tế khu vực Đông Á - Thái Bình Dương. Đây là cơ hội để Việt Nam nắm bắt và tận dụng quá trình thực thi tái cơ cấu kinh tế.
URI: http://117.3.71.125:8080/dspace/handle/DHKTDN/8603
Appears in Collections:Bài trích chuyên ngànhItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.